UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

w sprawie korzystania przez pacjentów

z portali oferujących możliwość wystawienia e -recepty –

 

 

W ostatnich miesiącach obserwujemy narastające zjawisko pozyskiwania przez pacjentów z dolegliwościami bólowymi recept na analgetyki z różnych klas terapeutycznych za pomocą receptomatów. Portale świadczące takie usługi oferują przesłanie e- recepty nawet w 3-5 minut, co z oczywistych powodów czyni niemożliwym ocenę kliniczną pacjenta, który kupuje usługę wystawienia e-recepty. Warto pamiętać, ze podstawą skutecznej i bezpiecznej terapii bólu jest badanie pacjenta, odpowiednia diagnostyka i wynikające z tego postępowanie terapeutyczne, które może zmieniać się w czasie, co powoduje, że pacjent w przemyślany sposób otrzymuje określoną ilość leku i jego kontynuacja w uzasadnionych przypadkach nie powinna być kontynuowana. Co więcej charakterystyka bólu może ulega zmianom w czasie, co wymaga adekwatnej do sytuacji modyfikacji farmakoterapii. W ankiecie, którą wypełnia pacjent przed wystawieniem e-recepty nie ma informacji, które pozwalają na efektywną i bezpieczną preskrypcję w przypadku dolegliwości bólowych u pacjenta z wielochorobowością. Wielochorobowość w oczywisty sposób generuje ryzyko interakcji leków stosowanych w politerapii. Dodatkowo stosowanie niektórych leków jest przeciwwskazane z uwagi na ich potencjalne działanie probólowe. Nie bez znaczenia jest grupa pacjentów, którzy nie mogą przyjmować określonych leków z uwagi na nieprawidłowe zachowania terapeutyczne występujące w przeszłości. Niestety w wyniku tak prowadzonej preskrypcji on-line, przy baraku dostępu do istotnych z punktu widzenia zasadności zastosowania określonego leku informacji, może dochodzić do jatrogenizacji, która może mieć także bardzo niekorzystny wpływ na leczenie bólu.

Zachęcamy aby preskrypcja leków odbywała się z zachowaniem standardów co do wskazań jak i profilu bezpieczeństwa stosowanej farmakoterapii. W żadnym przypadku sposób wystawiania recepty nie może generować zbędnego ryzyka wystąpienia powikłań polekowych.