UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

§ 1

Zasady świadczenia usługi

 1. REGULAMIN określa warunki i zasady płatności składek członkowskich przez WPŁACAJĄCEGO poprzez stronę internetową  http://www.ptbb.pl na rzecz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zwanego dalej „PTBB” z siedzibą w Krakowie [1]
 2. Podmiotem świadczącym USŁUGĘ PayU, zwaną dalej „USŁUGĄ PayU” na rzecz Członków PTBB jest PayU S.A.  z siedzibą w Poznaniu,[2]
 3. W celu korzystania z USŁUGI niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.
 4. Każda osoba wpłacająca składki członkowskie na stronie http://www.ptbb.pl na rzecz PTBB jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM.
 5. W momencie dokonywania wpłaty, WPŁACAJĄCY potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§ 2

Usługa PAYU dla Członków PTBB (WPŁACAJĄCYCH).

 1. OPERATOR PŁATNOŚCI świadcząc USŁUGĘ PayU na rzecz WPŁACAJĄCEGO dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek płatniczy PTBB nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez OPERATORA PŁATNOŚCI zlecenia płatniczego od WPŁACAJĄCEGO. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez OPERATORA PŁATNOŚCI następuje w dniu, w którym rachunek bankowy OPERATORA PŁATNOŚCI został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez WPŁACAJĄCEGO.
 2. OPERATOR PŁATNOŚCI świadczy USŁUGĘ PayU na podstawie złożonego przez WPŁACAJĄCEGO zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym WPŁACAJĄCY wskazuje PTBB jako odbiorcę wpłacanej kwoty, kwotę wpłaty oraz tytuł wpłaty- (okres za jaki wpłacane są składki). Brak wymaganej wpłaty w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne unieważnienie zlecenia.

§ 3

Sposoby płatności składek członkowskich

 1. W ramach USŁUGI PayU OPERATOR PŁATNOŚCI obsługuje:
  1. płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
  2. płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych,
  3. płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,
  4. płatności dokonywane za pomocą innych metod udostępnionych przez OPERATORA PŁATNOŚCI, umożliwiających spłatę zobowiązań WPŁACAJĄCEGO wobec PTBB.
 2. Wykaz form płatności udostępnionych w ramach Usługi Płatności Kartami Płatniczymi:
  1. Karty organizacji Visa: kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe
  2. Karty organizacji MasterCard: kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe

§ 4

Prywatność i poufność

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [3] jest OPERATOR PŁATNOŚCI. Dane osobowe WPŁACAJĄCYCH są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez OPERATORA PŁATNOŚCI, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów OPERATORA PŁATNOŚCI i podmiotów współpracujących. WPŁACAJĄCY korzystając z USŁUGI PayU nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane WPŁACAJĄCYCH mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Operator płatności zapewnia WPŁACAJĄCEMU realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia WPŁACAJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. WPŁACAJĄCY ma prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w przepisach prawa, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez OPERATORA PŁATNOŚCI poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 5. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników strony http://www.ptbb.pl są przetwarzane przez PTBB [4] Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę i tylko w takim celu będą wykorzystywane.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. WPŁACAJĄCEMU przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki WPŁACAJĄCEGO w zakresie danych osobowych określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [5].

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 1. WPŁACAJĄCY może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym REGULAMINIE nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres OPERATORA PŁATNOŚCI lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: http://www.payu.pl.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. OPERATOR PŁATNOŚCI rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. WPŁACAJĄCY wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na adres e-mail przypisany do jego Konta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach OPERATOR PŁATNOŚCI może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.
 5. WPŁACAJĄCY zobowiązany jest współdziałać z OPERATOREM PŁATNOŚCI, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie OPERATORA PŁATNOŚCI, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć OPERATOROWI PŁATNOŚCI, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której WPŁACAJĄCY zrealizował płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia WPŁATY. WPŁACAJĄCY zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.

Zarząd PTBB


[1] PTBB – Polskie Towarzystwo Badania Bólu z siedzibą w Krakowie, ul. Braci Śniadeckich 10, 31-531 Kraków; NIP: 783-14-90-281; KRS: 0000034450

[2] PayU S.A.  z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej „OPERATOREM PŁATNOŚCI”. OPERATOR PŁATNOŚCI realizując USŁUGĘ PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

[3] ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

[4] Jw.

[5] Jw.