UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Historia i działalność Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

History and activities of the Polish Association for the Study of Pain

Rosnące zainteresowanie lekarzy medycyną bólu przyczyniło się do powstania w Polsce w 1976 roku, tj. dwa lata po utworzeniu Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP), Sekcji Badania i Leczenia Bólu przy Towarzystwie Anestezjologów Polskich. Sekcja ta zrzeszała początkowo czternastu członków, a byli to: M. Borzęcki, J. Dobrogowski, J. Garstka, M. Hilgier, J. Kącki, M. Kowalczyk, A. Kurzbauer, M. Kuś, T. Niedziałkowska, J. Otto, B. Rutkowski, K. Sedlak, B. Szatanik, A. Szczudlik. Inicjatorem i założycielem Sekcji był doc. dr hab. Aleksander Lewiński.

Podobną sekcję utworzono przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym, zaś kolejnym krokiem było powołanie w 1978 roku przy Komitecie Nauk Neurologicznych Komisji Patofizjologii Bólu. Przewodniczącym Komisji został Prof. Teofan Domżał, a jej celem stała się koordynacja działalności naukowej zespołów badawczych i klinicznych zajmujących się leczeniem bólu.

Rozwój medycyny bólu w Polsce odzwierciedlał to, co działo się również w światowym lecznictwie przeciwbólowym.

Rozwój lecznictwa przeciwbólowego w Polsce

A history of pain management in Poland

Początek rozwoju nauki o bólu to okres II wojny światowej a szczególnie bezpośrednio po niej. W 1945 roku John J. Bonica (Seattle, USA) pisał, że złożona problematyka bólu wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia znacznie przekraczającego możliwości pojedynczej osoby [Bonica, 1990a]. Ten sam John J. Bonica w 1953 roku opublikował fundamentalne dzieło o bólu "The Management of Pain" (Postępowanie w bólu) [Bonica, 1953], a w 1960 roku zaproponował i wprowadził w życie działalność wielospecjalistycznej (interdyscyplinarnej) Kliniki Leczenia Bólu [Bonica, 1974; 1976, 1990b]. John J. Bonica jest też inicjatorem i założycielem w 1974 roku Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Bólu (The International Association for the Study of Pain, IASP) [Bonica, 1990b]. Osiągnięcia te w wielu miejscach, w tym również w Polsce, leżały u podstaw zainteresowania problematyką leczenia bólu.

Alicja Macheta

Alicja Macheta

*1922
+2023

 

Z najgłębszym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 lipca 2023 roku, przeżywszy lat 91, zmarła śp. dr med. Alicja Macheta – wybitna anestezjolog, nauczyciel akademicki i wybitna wykładowca na sympozjach i zjazdach Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Sylwester Mordarski

Sylwester Mordarski

*1948
+2021

 

16 stycznia 2021 roku zmarł we Wrocławiu dr n. med. Sylwester Mordarski - anestezjolog, członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, ceniony za działalność zawodową, naukową i dydaktyczną.