UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

O Polskim Towarzystwie Badania Bólu

O Polskim Towarzystwie Badania Bólu

Nic lepszego człowiek nie może zrobić człowiekowi, niż uwolnić go od bólu…

Sławomir Mrożek

Co robimy

Organizujemy zjazdy, sympozja, konferencje i spotkania naukowe
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia lekarzy w zakresie leczenia bólu
Współpracujemy z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi.
Poradniom stosującym uznane standardy leczenia bólu nadajemy Certyfikaty PTBB
Współfinansujemy udział członków w konferencjach z zakresu medycyny bólu.
Od roku 2000 wydajemy naukowy kwartalnik Ból oraz biuletyny informacyjne

Nasze cele

Wspieramy badania naukowe nad bólem i ich zastosowania w praktyce klinicznej.

Integrujemy pracowników nauki, lekarzy różnych specjalności oraz inne osoby w dziedzinie badań naukowych i praktycznego postępowania przeciwbólowego

Propagujemy najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnozowania i leczenia bólu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu (IASP - International Association Study for the Study of Pain)

PTBB jest polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP - International Association Study for the Study of Pain

Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Bólowych (EFIC - European Pain Federation EFIC)

W 1993 roku PTBB przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Bólowych (EFIC - European Pain Federation EFIC).

Polskie Towarzystwo Badania Bólu zostało zarejestrowane w grudniu 1991 roku w Poznaniu.

Władze PTBB

Walne Zebranie
Członków

Jest najważniejszą władzą Towarzystwa. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zarząd Główny
Towarzystwa

Kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa. Jego Członkowie są wybierani na okres trzyletniej, wspólnej kadencji.

Główna Komisja
Rewizyjna

Jest powołana do prowadzenia kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

Dowiedz się więcej

Zostań członkiem PTBB

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna będąca pełnoletnim pracownikiem naukowym lub medycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, który pragnie realizować cele Towarzystwa.

Członkowie honorowi

Członkowie honorowi posiadają wszystkie posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość wspierania działalności Towarzystwa.

Dowiedz się więcej

Pobierz dokumenty