UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB


dr hab. n. med.

Anna PRZEKLASA-MUSZYŃSKA
Przewodnicząca Komisji


dr n. med.

Marcin JANECKI
członek Komisji


dr n. med.

Wojciech PAŁYS
członek Komisji

  1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na wspólną, 3 letnią kadencję. Głównej Komisji Rewizyjnej służy zgodnie z §19 Statutu prawo kooptacji.
  2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
  3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.
  4. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
  5. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje również działalność sekcji oraz komisji problemowych Towarzystwa.
  6. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu ze swojej działalności.
  7. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.
  8. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być zarządzone w sprawach personalnych.
  9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.
  10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wypływającymi z przeprowadzonej kontroli i lustracji.