UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków

Zgodnie z § 24 Statutu do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa;
 2. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 4. wybieranie członków Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa;
 6. uchwalanie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i planów działalności Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 8. podejmowanie decyzji w sprawach przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji.

Zwoływanie Walnych Zebrań Członków

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz do roku.
 2. Członkowie powiadamiani są przynajmniej na 15 dni przed terminem Zebrania.
 3. Powiadomienie może mieć formę tradycyjnego listu, lub za zgodą zawiadamianego członka Towarzystwa wiadomości poczty elektronicznej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby jego członków.