UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zarząd PTBB na swoim posiedzeniu w dniu 12.12.12 poparł postanowienia zamieszczone w projekcie zmian Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zdecydowanie popiera zmiany w projekcie Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260) , w szczególności zmiany w paragrafie 10, odnoszące się do sposobu wydawania leków o kategorii dostępności "Rpw" i rezygnacji z obowiązujących dotychczas różowych recept z wtórnikiem.

Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Stanowisko powyższe przekazano na ręce Artura Fałka, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ oraz Grzegorza Rychwalskiego, Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w tym samym Departamencie.

Na stronie informacyjnej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono projekt Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260). - termin zgłaszania uwag upływa 13 grudnia 2012.
W uzasadnieniu do ww rozporządzenia czytamy, m. in.:

Ze względu na liczne postulaty dotyczące likwidacji koloru różowego, w tym m. in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którym charakteryzują się recepty, na których wystawiane są leki o kategorii dostępności „Rpw”. Ministerstwo Zdrowia ze względu na ich stygmatyzujący charakter postanowiło zmienić je na kolor biały. W tym celu został wprowadzony załącznik nr 7 do rozporządzenia określający wzór druku recepty na leki o kategorii dostępności „Rpw”, który zawiera jedynie oznaczenie „Rpw”. Wprowadzenie tej zmiany ma za zadanie odróżnienie recepty wystawionej na leki o tej kategorii dostępności od wzoru recepty z załącznika nr 6. Oznaczenie „Rpw” wynika również z konieczności specjalnego oznakowania takiej recepty, który to obowiązek wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W projekcie zrezygnowano również z wtórników oraz druków) ścisłego zarachowania, które dotychczas zostawały u lekarza. Ministerstwo Zdrowia uznało, że w związku z tym, że zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U.06.169.1216 z późn. zm.) wystawianie recepty na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową należy odnotować w dokumentacji medycznej to dodatkowe pozostawianie wtórników oraz rozliczanie się z druków jest niepotrzebnym zabiegiem biurokratycznym.

W § 11 rozporządzenia wprowadzono zmianę dotyczącą leków zawierających substancje psychotropowe grupy III-P, IV-P oraz leki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Niniejsze leki nie muszą już być przepisywane na recepcie odpowiadającej wzorowi z załącznika nr 6 do rozporządzenia. W związku z tym, że niewielka liczba tych leków jest refundowanych, niepotrzebnym jest aby recepta zawierała unikalny numer identyfikujący. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z apteki na podstawie recept innych niż specjalnie oznakowane albo zapotrzebowań mogą być wydawane produkty lecznicze zawierające środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P.