UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Warunkami uprawniającymi do ubiegania się o Certyfikat są:

 • Rejestracja poradni jako zakładu opieki zdrowotnej.
 • Zatrudnienie pielęgniarki.
 • Kierownik poradni jest członkiem PTBB i lekarzem specjalistą. Jeśli nie jest anestezjologiem, to w poradni powinien być zatrudniony anestezjolog.
 • Kierownik ukończył kurs nt: „Leczenie bólu” i co najmniej 1-miesięczny staż w jednym z ośrodków (Katowice, Kraków, Zabrze, Warszawa).
 • Stosowane są metody oceny bólu: ilościowa, jakościowa, psychometrii bólu.
 • Stosowane są standardowe metody leczenia - co najmniej po jednej procedurze: anestezjologicznej, farmakologicznej, fizykalnej (neuromodulacyjna / rehabilitacyjna), psychologicznej.
 • W posiadaniu jest sprzęt (z atestacją): do resuscytacji, do zabiegów fizykalnych (rehabilitacyjnych) neuromodulacyjnych, do zabiegów anestezjologicznych wraz z należnymi lekami.
 • Spełniając powyższe warunki, poradnia uzyska Certyfikat PTBB na okres trzech lat.

Opłata manipulacyjna wynosi 50 zł (płatna na konto PTBB).

Konto bankowe PTBB
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Bank Zachodni WBK S.A. O/Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560

Protokół postępowania kwalifikacyjnego (wniosek)

Pobierz i zapisz plik w formacie:

Wypełniony przez zainteresowanego wniosek o przyznanie Certyfikatu
(Protokół postępowania kwalifikacyjnego w celu przyznania Certyfikatu PTBB)
należy odesłać na adres:

Zarząd Główny PTBB
31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10,
Zakład Leczenia i Badania Bólu CM UJ

Warunki nadawania Certyfikatu PTBB

Uchwała Zarządu Głównego PTBB z dnia 9 grudnia 1999, (zmienione Uchwałą z dnia 14.10.2007)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Bólu w oparciu o:

 • Statut PTBB,
 • Ustawę z dnia 30 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.) 1,
 • Rozporządzenie MZiOS z dnia 27.02.98 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.98.37.215),
 • Rozporządzenie MZiOS z dnia 21.09.92r. w sprawie wymagań jakim winny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.92.74.366 ze zm.)
 • wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu,
 • Kartę Praw Pacjenta

podjął Uchwałę 3 o wydawaniu zainteresowanym jednostkom świadczącym usługi medyczne w zakresie medycyny bólu Certyfikatu stwierdzającego spełnienie ustalonych kryteriów jego uzyskania.

W zamyśle Towarzystwa Certyfikat PTBB wydawany jednostkom ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakre sie medycyny bólu. Zarząd Główny PTBB będzie zabiegał o uwzględnienie posiadania Certyfikatu PTBB podczas przeprowadzania konkursu ofert, a także ustalania wysokości limitów i kosztów porady kontraktowanych usług.

Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

Rejestr jednostek posiadających Certyfikat będzie jawny i przewiduje się jego publikowanie w sposób ustalony przez Zarząd Główny PTBB.


Zobacz placówki, które uzyskały i posiadają Certyfikat