UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Warunkami uprawniającymi do ubiegania się o Certyfikat są:

 • Rejestracja poradni jako zakładu opieki zdrowotnej.
 • Zatrudnienie pielęgniarki.
 • Kierownik poradni jest członkiem PTBB i lekarzem specjalistą. Jeśli nie jest anestezjologiem, to w poradni powinien być zatrudniony anestezjolog.
 • Kierownik ukończył kurs nt: „Leczenie bólu” i co najmniej 1-miesięczny staż w jednym z ośrodków (Katowice, Kraków, Zabrze, Warszawa).
 • Stosowane są metody oceny bólu: ilościowa, jakościowa, psychometrii bólu.
 • Stosowane są standardowe metody leczenia - co najmniej po jednej procedurze: anestezjologicznej, farmakologicznej, fizykalnej (neuromodulacyjna / rehabilitacyjna), psychologicznej.
 • W posiadaniu jest sprzęt (z atestacją): do resuscytacji, do zabiegów fizykalnych (rehabilitacyjnych) neuromodulacyjnych, do zabiegów anestezjologicznych wraz z należnymi lekami.
 • Spełniając powyższe warunki, poradnia uzyska Certyfikat PTBB na okres trzech lat.

Opłata za przystąpienie do certyfikacji Poradni przez PTBB: 250 zł (od 1 stycznia 2024).

Konto bankowe PTBB
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Santander Bank Polska o/Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560

Protokół postępowania kwalifikacyjnego (wniosek)

Pobierz i zapisz plik w formacie:

Wypełniony przez zainteresowanego wniosek o przyznanie Certyfikatu
(Protokół postępowania kwalifikacyjnego w celu przyznania Certyfikatu PTBB)
należy odesłać na adres:

Zarząd Główny PTBB
31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10,
Zakład Leczenia i Badania Bólu CM UJ

Warunki nadawania Certyfikatu PTBB

Uchwała Zarządu Głównego PTBB z dnia 9 grudnia 1999, (zmienione Uchwałą z dnia 14.10.2007)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Bólu w oparciu o:

 • Statut PTBB,
 • Ustawę z dnia 30 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.) 1,
 • Rozporządzenie MZiOS z dnia 27.02.98 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.98.37.215),
 • Rozporządzenie MZiOS z dnia 21.09.92r. w sprawie wymagań jakim winny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.92.74.366 ze zm.)
 • wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu,
 • Kartę Praw Pacjenta

podjął Uchwałę 3 o wydawaniu zainteresowanym jednostkom świadczącym usługi medyczne w zakresie medycyny bólu Certyfikatu stwierdzającego spełnienie ustalonych kryteriów jego uzyskania.

W zamyśle Towarzystwa Certyfikat PTBB wydawany jednostkom ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakre

sie medycyny bólu. Zarząd Główny PTBB będzie zabiegał o uwzględnienie posiadania Certyfikatu PTBB podczas przeprowadzania konkursu ofert, a także ustalania wysokości limitów i kosztów porady kontraktowanych usług.

 

Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

Rejestr jednostek posiadających Certyfikat będzie jawny i przewiduje się jego publikowanie w sposób ustalony przez Zarząd Główny PTBB.


Zobacz placówki, które uzyskały i posiadają Certyfikat