UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

27 września 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Podczas Walnego Zebrania Członków:

  • Prezes PTBB prof. dr hab. Jan Dobrogowski przedstawił sprawozdanie z dzialalności PTBB w latach 2010-2013
  • Skarbnik Towarzystwa dr Krystyna Boczar przedstawiła sprawozdanie fiansnowe za okres lat 2010-2013.
  • Dr Anna Przeklasa-Muszyńska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie ustępującemu Zarządowi PTTB absolutorium.
  • Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi Głónemu PTBB.
  • Dokonano wyboru i ukonstytuowania nowego Zarządu PTBB i nowej Komisji Rewizyjnej PTBB.

Sprawozdanie z Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTBB zamieszczamy poniżej (do pobrania).