UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

21 października 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Podczas Walnego Zebrania Członków:

  • Prezes PTBB, dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska, przedstawiła sprawozdanie z dzialalności PTBB w latach 2019-2022
  • Skarbnik Towarzystwa dr Krystyna Boczar przedstawiła sprawozdanie fiansnowe za okres lat 2019-2022.
  • Dr Anna Przeklasa-Muszyńska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie ustępującemu Zarządowi PTTB absolutorium.
  • Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi Głónemu PTBB.
  • Dokonano wyboru i ukonstytuowania nowego Zarządu PTBB i nowej Komisji Rewizyjnej PTBB.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTBB zamieszczamy poniżej wraz z załaczikami (do pobrania).