UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny Towarzystwa. Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa są wybierani przez Walne Zebranie Członków na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji 1/3 statutowego składu w przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu wskutek ustąpienia lub z innych przyczyn.

Kompetencje Zarządu Głównego Towarzystwa

Zgodnie z § 26 Statutu Zarząd Główny Towarzystwa:

 1. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz w okresie trwania kadencji;
 2. kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. przyjmuje nowych członków Towarzystwa;
 4. ustala wysokość rocznych składek członkowskich, w tym składek wnoszonych przez członków wspierających;
 5. skreśla członków Towarzystwa za nieopłacanie składek członkowskich;
 6. wyklucza członków z Towarzystwa za naruszenie statutu i postanowień władz Towarzystwa;
 7. składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
 8. rozstrzyga spory powstałe między członkami Towarzystwa;
 9. opracowuje plany działania Towarzystwa, w tym plany realizacji jego budżetu;
 10. odpowiada za prowadzoną działalność finansową;
 11. zwołuje Walne Zebranie Członków;
 12. powołuje oraz rozwiązuje komisje problemowe i sekcje Towarzystwa a także uchwala ich regulaminy.

Tryb pracy Zarządu Głównego Towarzystwa

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Na posiedzeniach omawia się wszystkie sprawy związane z działalnością Towarzystwa.
 3. Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 4. Głosowanie tajne może być zarządzone w sprawach personalnych.