UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Aktualny Statut PTBB został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w Krakowie, 4 października 2012 roku.

Z historią zmian dokonanych w statucie na tym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu mogą się Państwo zapoznać z tekstu wystąpienia prof. dra hab. Jana Dobrogowskiego podczas Zjazdu.

Z treścią statutu uchwalonego podczas Walnego Zebrania członków w dniu 21 stycznia 2012 r. można się zapoznać z tego dokumentu.

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany w statucie do KRS Postanowienie  Sądu z dnia 24 października 2012 roku.

Z pełnym tekstem Statutu można się zapoznać, klikając poniżej odnośnik Więcej o... albo pobierając dokument PDF.

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU

(tekst uchwalony w dniu 4 października 2012 roku)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem".

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Kraków.

§ 3

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 5

Towarzystwo może powoływać sekcje i komisje problemowe działające wg odrębnych regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny.

§ 6

Towarzystwo może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

Zasadniczym celem Towarzystwa jest:

1) inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących mechanizmów, symptomatologii i metod leczenia bólu;

2) integrowanie pracowników nauki, lekarzy różnych specjalności oraz innych osób w dziedzinie badań naukowych i praktycznego postępowania przeciwbólowego;

3) propagowanie najnowszych osiągnięć w zakresie diagnozowania i leczenia bólu.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację zjazdów, sympozjów, konferencji i spotkań naukowych na temat bólu i jego leczenia;

2) organizację szkoleń lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek i innych pracowników medycznych;

3) udostępnianie pracownikom medycznym i chorym informacji na temat bólu i jego leczenia;

4) utworzenie krajowego banku informacji na temat bólu i jego leczenia;

5) udzielanie porad i konsultacji organizacjom krajowym i zagranicznym oraz osobom prywatnym;

6) ustalenie zasad i wydawanie opinii na temat organizacji pracy w krajowych ośrodkach badania i leczenia bólu oraz w innych kwestiach dotyczących medycyny bólu;

7) wydawanie czasopism, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów drukowanych;

8) współpracę z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi;

9) przyznawanie nagród za badania naukowe i praktyczne osiągnięcia w zakresie medycyny bólu;

10) współfinansowanie udziału członków Towarzystwa w konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu medycyny bólu;

11) sprawowanie patronatu nad akcjami prozdrowotnymi prowadzonymi przez osoby fizyczne lub prawne.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna będąca pełnoletnim pracownikiem naukowym lub medycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, który pragnie realizować cele Towarzystwa.

2. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację z poparciem dwóch członków zwyczajnych do Zarządu Głównego.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje zwykłą większością głosów w drodze Uchwały Zarząd Główny.

§ 12

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:

1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

2) uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo;

3) działania w Sekcjach lub komisjach problemowych Towarzystwa;

4) korzystania z pomocy i świadczeń Towarzystwa oraz jego obiektów i urządzeń;

5) zgłaszania wniosków, co do działalności Towarzystwa.

§ 13

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa;

2) popierania i realizowania celów Towarzystwa przez czynne uczestniczenie w jego działalności;

3) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa;

4) przestrzegania zasad etyki zawodowej.

§ 14

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Towarzystwa do Zarządu Głównego;

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa z powodu nie zapłacenia składek członkowskich przez 3 lata;

3) wykluczenia członka uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu postępowania sprzecznego z obowiązkami statutowymi;

4) śmierci członka będącego osobą fizyczną a w przypadku osoby prawnej w razie utraty przez nią osobowości prawnej.

§ 15

Wykluczonemu lub skreślonemu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość wspierania działalności Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.

3. Członka wspierającego będącego osoba prawną reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.

4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

I. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub mającym wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych lub praktyce medycznej w zakresie medycyny bólu.

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3. Walne Zebranie Członków może pozbawić członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego, jeśli przemawiają za tym wyjątkowo ważne względy.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Główny Towarzystwa,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

§ 19

W przypadku ustąpienia lub zmniejszenia się z innych przyczyn w czasie kadencji liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa lub Głównej Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2-3 poniżej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (kworum).

2. W razie braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie tj. z braku kworum, Walne Zebranie Członków odbywa się po upływie 15 min. w drugim terminie. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może podejmować wiążące uchwały niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania. Tryb ten nie dotyczy innych organów Towarzystwa.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmian statutu, uszczuplenia majątku lub rozwiązania Towarzystwa a także uchwały w przedmiocie przystępowania do lub występowania z organizacji krajowych lub zagranicznych, o których mowa w §4 ust.1 zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków w takich sprawach zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 60 (sześćdziesiąt) osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz do roku. Członkowie powiadamiani są przynajmniej na 15 dni przed terminem Zebrania. Powiadomienie może mieć formę pisemną albo - za zgodą zawiadamianego członka Towarzystwa - również formę wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na podany przez członka Towarzystwa adres takiej poczty.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby jego członków. Do powiadamiania o terminie takiego Zebrania postanowienia §22 stosuje się odpowiednio.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa;

2) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej;

4) wybieranie członków Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej;

5) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa;

6) uchwalanie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa;

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i planów działalności Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej;

8) podejmowanie decyzji w sprawach przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 25

Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa są wybierani przez Walne Zebranie Członków na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Zarządowi Głównemu Towarzystwa służy zgodnie z §19 Statutu prawo kooptacji.

§ 26

1. Zarząd Główny Towarzystwa (dalej także „Zarząd") składa się z 4 do 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Na posiedzeniach omawia się wszystkie sprawy związane z działalnością Towarzystwa.

3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru Zarządu nowej kadencji.

§ 27

Zarząd Główny Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:

1) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz w okresie trwania kadencji;

2) kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) przyjmuje nowych członków Towarzystwa;

4) ustala wysokość rocznych składek członkowskich, w tym składek wnoszonych przez członków wspierających;

5) skreśla członków Towarzystwa za nieopłacanie składek członkowskich;

6) wyklucza członków z Towarzystwa za naruszenie statutu i postanowień władz Towarzystwa;

7) składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków;

8) rozstrzyga spory powstałe między członkami Towarzystwa;

9) opracowuje plany działania Towarzystwa, w tym plany realizacji jego budżetu;

10) odpowiada za prowadzoną działalność finansowej;

11) zwołuje Walne Zebranie Członków;

12) powołuje oraz rozwiązuje komisje problemowe i sekcje Towarzystwa a także uchwala ich regulaminy.

§ 28

Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Głosowanie tajne może być zarządzone w sprawach personalnych.

§ 29

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na wspólną, 3 letnią kadencję. Głównej Komisji Rewizyjnej służy zgodnie z §19 Statutu prawo kooptacji.

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

§ 30

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

2. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje również działalność sekcji oraz komisji problemowych Towarzystwa.

3. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu ze swojej działalności.

§ 31

1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być zarządzone w sprawach personalnych.

§ 32

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wypływającymi z przeprowadzonej kontroli i lustracji.

Rozdział V
Sekcje i Komisje problemowe

§ 33

1. Sekcje i Komisje problemowe powstają na podstawie uchwały Zarządu.

2. Sekcje skupiają członków Towarzystwa, zainteresowanych poszczególnymi działami medycyny bólu.

3. Sekcje i komisje problemowe są powoływane, łączone i likwidowane przez Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek członka Zarządu Głównego Towarzystwa lub co najmniej 10 członków Towarzystwa, a przypadku komisji problemowej na wniosek członka Zarządu Głównego Towarzystwa lub co najmniej 3 członków Towarzystwa.

4. Zarząd Główny powołuje tymczasowego Przewodniczącego Sekcji, który organizuje nowo powstałą Sekcję i kieruje nią do czasu przeprowadzenia wyboru Zarządu Sekcji.

5. Zarząd Główny Towarzystwa uchwala regulaminy Sekcji lub odpowiednio komisji problemowych Towarzystwa

6. Rozwiązanie sekcji lub komisji problemowej następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez sekcję lub odpowiednio komisję problemową lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla ich powołania na okres dłuższy niż jeden rok.

2) złożenia przez Zarząd sekcji lub odpowiednio Zarząd komisji problemowej wniosku o rozwiązanie sekcji.

§ 34

1. Sekcja realizuje zadania Towarzystwa, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny oraz uchwałą o jej powołaniu, dążąc do podniesienia poziomu naukowego i zawodowego członków.

2. Członkami Sekcji mogą być członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Towarzystwa.

3. Przyjęcie do Sekcji następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia udziału w pracach Sekcji.

§ 35

Władzami Sekcji Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Sekcji;

2) Zarząd Sekcji.

§ 36

1. Walne Zebranie Sekcji, tworzą wszyscy jej członkowie.

2. Walne Zebranie Sekcji:

1) określa, na podstawie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa oraz wytycznych Zarządu Głównego Towarzystwa zasady działalności merytorycznej i finansowej Sekcji;

2) dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Sekcji;

3) przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Sekcji;

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji oraz udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji;

5) dokonuje wyborów członków Zarządu Sekcji;

6) rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Sekcji;

7) rozpatruje wnioski złożone przez członków Sekcji.

§ 37

I. Zarząd Sekcji liczy od 1 do 4 członków, w tym przewodniczącego wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji.

2. Wybory Zarządu Sekcji odbywają się w tym samym roku kalendarzowym co wybory do Zarządu Głównego Towarzystwa. W przypadku ustąpienia lub zmniejszenia się z innych przyczyn w czasie kadencji liczby członków Zarządu Sekcji władzy tej przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Zarząd Sekcji:

1) realizuje cele statutowe Towarzystwa w obszarze działania Sekcji;

2) kieruje działalnością Sekcji;

3) prowadzi listę członków Sekcji;

4) wykonuje uchwały:

i) Walnego Zebrania Towarzystwa;

Zarządu Głównego Towarzystwa;

Walnego Zebrania Sekcji;

5) przedstawia Walnemu Zebraniu Sekcji sprawozdanie z działalności za okres kadencji;

6) przesyła do Zarządu Głównego Towarzystwa zatwierdzone przez Walne Zebranie Sekcji sprawozdanie z działalności za okres kadencji do 31 marca ostatniego roku kadencji oraz niezwłocznie po wyborach skład i adres nowego Zarządu Sekcji;

7) przesyła do Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie do dnia 1 marca każdego roku sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok poprzedni.

§ 38

1. Wszelkie zobowiązania w imieniu Towarzystwa, w zakresie działania Sekcji, mogą być zaciągane wyłącznie na podstawie wyraźnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny Towarzystwa.

2. Zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania lub przyjęcie rachunku (faktury), które mogą mieć znaczenie dla zobowiązań podatkowych Towarzystwa jest możliwe tylko pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia sposobu udokumentowania transakcji ze skarbnikiem Towarzystwa lub wskazaną przez niego osobą.

§ 39

1. Komisją Problemową powołaną przez Zarząd Główny Towarzystwa kieruje Zarząd składający się z 1 do 3 członków, w tym przewodniczącego.

2. Członkowie Zarządu Komisji problemowej są powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny Towarzystwa.

3. Zadania Komisji problemowej określa Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 40

I. Kadencja Zarządu Sekcji jest wspólna i trwa 3 lata.

2. Kadencja Zarządu Komisji problemowej jest wspólna i trwa 3 lata

3. Członkowie Zarządu Sekcji i odpowiednio Zarządu Komisji Problemowej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru Zarządu nowej kadencji

Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 41

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

Na fundusze składają się:

1) składki członkowskie;

2) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, w tym z organizowanych zjazdów i konferencji naukowych i popularyzatorskich, opłat za opinie, porady i konsultacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Uzyskane wpływy przeznacza się w całości na statutową działalność Towarzystwa;

3) spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe
poczynione na rzecz Towarzystwa przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

4) wpływy ze zbiórek organizowanych przez Towarzystwo na podstawie odpowiednich zezwoleń;

5) odsetki bankowe;

6) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 42

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego Towarzystwa, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 43

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków zgodnie z §20 Statutu. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określi likwidatora/ów i sposób przeprowadzenia likwidacji Towarzystwa oraz sposób przeznaczenia jego majątku na cele związane z medycyną bólu.