UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zostań członkiem PTBB

Jak zostać członkiem zwyczajnym PTBB?

Aby zostać członkiem zwyczajnym, należy uzyskać poparcie dwóch innych członków zwyczajnych oraz złożyć pisemną deklarację przestrzegania zobowiązań statutowych.

Kto może być członkiem PTBB?

Członkiem PTBB mogą być osoby fizyczne - pracownicy naukowi i medyczni oraz osoby prawne

Jak dzielą się członkowie Towarzystwa?

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierającychhonorowych. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.

Gdzie należy przesłać deklarację wstąpienia do PTBB?

Deklarację należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Badania Bólu, ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Jakie prawa maja członkowie zwyczajni PTBB?

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, a także:
 1. uczestniczyć w zebraniach, zgromadzeniach, zjazdach naukowych pracach Towarzystwa,
 2. działać w sekcjach lub komisjach problemowych,
 3. korzystać z pomocy i świadczeń Towarzystwa oraz jego obiektów i urządzeń,
 4. zgłaszać wnioski co do działalności Towarzystwa.

Jakie członkowie Towarzystwa mają obowiązki?

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
 1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 2. popierać i realizować cele Towarzystwa przez czynne uczestniczenie w jego działalności,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie,
 4. przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Jak i kiedy ustaje członkostwo w PTBB?

Członkostwo w PTBB ustaje na wskutek:
 1. złożenia pisemnej deklaracji o wystąpieniu z Towarzystwa,
 2. skreśleniu z listy członków z powodu niezapłacenia składek przez 3 lata,
 3. wykluczenia z powodu postępowania sprzecznego z obowiązkami statutowymi,
 4. śmierci członka - osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej w razie utraty przez nią osobowości prawnej.

Nasze cele

Wspieramy badania naukowe nad bólem i ich zastosowania w praktyce klinicznej.

Integrujemy pracowników nauki, lekarzy różnych specjalności oraz innych osób w dziedzinie badań naukowych i praktycznego postępowania przeciwbólowego

Propagujemy najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnozowania i leczenia bólu

Pobierz dokumenty

Składki członkowskie

Składka roczna wynosi 100,- zł.

Internetowy formularz wpłaty

Wpłaty można też dokonywać przelewem na konto Towarzystwa :

Konto bankowe PTBB
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Santander Bank Polska O/Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560